Zásady zpracování osobních údajů

společnosti Bonfarto, s.r.o.

Společnost Bonfarto, s.r.o., IČ 03105563, spisová značka C 83270 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno (dále jen „Společnost“), provozovatel portálu www.vyberhypo.cz, je společností zabývající se zprostředkováním finančních produktů. Našim zákazníkům zprostředkováváme širokou škálu finančních produktů, a to konkrétně investičních produktů, spořících produktů, úvěrových produktů, pojistných produktů a dalších finančních produktů („finanční produkty“). Při zprostředkování finančních produktů dochází ke zpracování osobních údajů. Společnost jakožto správce a zpracovatel osobních údajů věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost, plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a dalších podstatných informacích, týkajících se zpracování osobních údajů (viz dále). V tomto dokumentu naleznete následující informace, týkající se osobních údajů:

 1. Správce osobních údajů - kdo vaše osobní údaje spravuje a zpracovává
 2. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme
 3. Proč údaje zpracováváme
 4. Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat
 5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
 6. Automatizované zpracování osobních údajů.
 7. Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů.
 8. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti HypoPortal.

Budeme rádi, když se s našimi zásadami seznámíte. Pokud by Vám kterékoli jeho ustanovení nebylo dostatečně jasné, neváhejte se na nás obrátit. Můžete nám napsat na info@bonfarto.cz.

1. Správce osobních údajů - kdo vaše osobní údaje spravuje a zpracovává

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje spravuje Společnost. Stanovujeme účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za řádné zpracování. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce, a to finančním institucím za účelem uzavření a plnění smlouvy o finančním produktu s Vámi.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy uzavřené se Společností, dle pokynů Společnosti a pro účely, které jsou popsány níže v části 3. Takovými zpracovateli jsou zejména naši poradci, tedy fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují při zprostředkování finančních produktů na základě uzavřené smlouvy a registrace u České národní banky. Mohou to však být i další fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují v rámci naší podnikatelské činnosti, a to zejména dodavatelé IT, marketingových, právních, účetních a dalších služeb, poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů, poskytovatelé komunikačních nástrojů, a to v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Společnosti jmenován.

2. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme

Zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování našich služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů Společnosti. Shromažďujeme také osobní údaje zájemců o naše služby nebo potenciálních zájemců, kteří nám ke zpracování osobních údajů a k oslovení udělili souhlas.

 • Identifikační údaje - zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození, podpis, IČO u podnikatelských subjektů a adresa sídla,
 • Kontaktní údaje - tedy osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací, fakturační či jiná adresa nebo Váš kontakt na sociálních sítích;
 • Údaje nutné pro zprostředkování finančního produktu - údaje o Vašich příjmech a výdajích, o Vaší finanční situaci, o finanční situaci Vaší rodiny, o Vašem majetku, o Vašich přáních, potřebách a cílech, které si přejete splnit prostřednictvím zprostředkovaného finančního produktu, a další údaje nezbytné pro zprostředkování uzavření smlouvy s příslušnou finanční institucí;
 • Údaje o zdravotním stavu - údaje potřebné pro zprostředkování pojistného produktu, zejména údaje o prodělaných úrazech a závažných onemocněních, o chronických nebo hrozících onemocněních (na základě rodinné anamnézy), o užívaných lécích, o ošetřujícím lékaři či o životním stylu; údaje o Vaší váze a výšce
 • Údaje, jejichž shromažďování a zpracováváním nám ukládá zákon regulující naši podnikatelskou činnost -  údaje uvedené výše a dále pak rodné číslo, občanství (státní příslušnost), místo narození, kopie Vašeho dokladu totožnosti, údaje o Vašem zaměstnání či o jiných zdrojích Vašich příjmů, výše Vašeho pravidelného měsíčního či jiného nepravidelného příjmu či údaje o politické exponovanosti týkající se Vás nebo Vašich osob blízkých;
 • Údaje o Vašem profilu - zejména uložené emailové adresy, nastavení newsletterů
 • Údaje o zprostředkovaných produktech - údaje o službách, které jste využili, o vybraných finančních produktech a důvodech jejich výběru, o platbách, včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích či stížnostech, včetně údajů, které jste nám v souvislosti s reklamací či stížností poskytli;
 • Údaje o chování na webu - údaje o chování a to se zaměřením zejména na služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, obsah, který vyplňujete do formulářů, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • Údaje o chování při čtení zpráv - zejména časy doručení a otevření zpráv, zda bylo kliknuto na odkaz uvedený ve zprávě, údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, např. IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a údaje získané ze souborů cookies apod.

3. Proč údaje zpracováváme

V rámci poskytování služeb finančního poradenství zpracováváme osobní údaje pro různé účely:

 • Pro účely plnění smlouvy (bez Vašeho souhlasu)
 • Na základě oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu)
 • Z důvodu plnění právní povinnosti (bez Vašeho souhlasu)
 • Na základě Vašeho souhlasu

a) Zpracování pro účely plnění smlouvy

Jedná se o údaje, bez nichž by nebylo možné uzavřít smlouvu a plnit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy. Jedná se o dobrovolně poskytnuté osobní údaje subjektu, který má zájem o služby Společnosti. Pokud se rozhodnete prostřednictvím Společnosti uzavřít (či získat možnost uzavřít) smlouvu o finančním produktu, budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje za účelem zprostředkování Vámi vybraného finančního produktu:

 • identifikační a kontaktní údaje;
 • další údaje nezbytné pro účely zprostředkování Vámi vybraného finančního produktu

Pokud využijete služeb našeho srovnávače, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, stejně jako další osobní údaje zadané prostřednictvím formuláře srovnávače, a to za účelem poskytnutí služby srovnání a zprostředkování finančních produktů, jak je popsaná v našich obchodních podmínkách. Součástí této služby je vyhodnocení Vámi zadaných údajů, poskytnutí výsledků srovnání a následné bezplatné kontaktování ze strany našeho poradce. Důvodem zpracování je plnění smlouvy. Ta vzniká mezi Vámi a Společností odsouhlasením našich obchodních podmínek kliknutím na tlačítko „Porovnat nabídky“. Jejím obsahem je pak výše popsaná služba srovnání a zprostředkování.

b) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud uzavřete prostřednictvím společnosti smlouvu o finančním produktu, nebo využijete služeb našeho srovnávače hypoték www.vyberhypo.cz, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také za účelem vytváření a zasílání obchodních nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se mohou týkat veškerých produktů, které Společnost zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti. Při přípravě nabídek může být zohledněna Vaše produktová historie, pokud je nám známá. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely). V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Vedle výše uvedeného pak můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem ochrany právních nároků Společnosti a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.

c) Zpracování z důvodu plnění právní povinnosti

Při poskytování našich služeb musíme plnit zákonem stanovené povinnosti. Mezi ně patří mimo jiné i povinnost zpracovávat některé osobní údaje. K takovému zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Jedná se zejména o

 • Identifikační a kontaktní osobní údaje
 • údaje, jejichž shromažďování a zpracováváním nám ukládá zákon regulující naši činnost.

d) Zpracování na základě Vašeho souhlasu

V případě, že není naplněn jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů, můžeme tyto Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu. Takový souhlas od Vás můžeme získat v různých situacích a pro různé účely. Podle toho se liší i rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět. Udělení souhlasu je dobrovolné, v případě jeho neudělení však můžeme odmítnout poskytnutí některých služeb. Svůj poskytnutý souhlas můžete spravovat, případně ho odvolat.

Váš souhlas budeme požadovat při získávání následujících osobních údajů:

 • Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu

Jelikož údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu představují zvláštní kategorii osobních údajů (někdy též označovanou jako citlivé osobní údaje), můžeme tyto osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. O udělení tohoto souhlasu budete požádání naším poradcem v průběhu získávání údajů potřebných pro zprostředkování finančního produktu (např. životní pojištění) a tento souhlas bude zaznamenán do dokumentu nazvaného Záznam zjednání a do smlouvy s příslušnou finanční institucí (popř. její přílohy).

Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů o Vašem zdravotním stavu nebude možné provést zprostředkování některých pojistných produktů, jako je například životní pojištění či úrazové pojištění, jelikož údaje o zdravotním stavu v případě těchto produktů představují kritérium, na základě kterého se například určuje rozsah pojistného krytí nebo cena pojištění.

Pokud nám souhlas se zpracováním těchto osobních údajů následně odeberete, nebudeme v jejich zpracování pokračovat. Odebrání souhlasu však může vést k předčasnému ukončení poskytování služby, pokud k němu dojde např. před vyhodnocením Vašich zdravotních údajů. Pokud již k uzavření smlouvy došlo, nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, ale budou uchovávány v rámci dokumentace související s Vaším obchodním případem, a to s ohledem na naši zákonnou povinnost tuto dokumentaci uchovávat.

Údaje o Vašem zdravotním stavu budeme zpracovávat po dobu, po kterou nám toto zpracování umožňuje Vámi udělený souhlas. Po jeho odebrání budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou nám to ukládá příslušná právní úprava.

 • Souhlas se zpracováním rodného čísla

Rodná čísla zpracováváme na základě různých právních důvodů, mezi kterými jsou také plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Někdy však potřebujeme tento údaj zpracovávat i pro jiný účel, typicky se jedná o ověření nároku na bonus při sjednávání pojištění vozidel. O udělení souhlasu Vás požádá poradce před zpracováním kalkulace pojištění vozidla. V případě neudělení souhlasu nebude možné provést ověření bonusu/malusu u České kanceláře pojistitelů a nebude možné určit přesnou výši pojistného. Pokud nám souhlas v budoucnu odeberete, nebudeme pro tento účel rodné číslo dále zpracovávat. Můžeme ho však nadále používat pro jiný účel, například pro účel plnění smlouvy, pokud byla uzavřena.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

V případě, že nám udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžeme Vaše osobní údaje použít pro zasílání těchto sdělení a obchodních nabídek, především prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo jinými prostředky elektronické komunikace. Může se jednat o nabídku našich finanční produktů a služeb.

4. Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat

Osobní údaje našich klientů zpracováváme a uchováváme po dobu poskytování služby, případně po dobu trvání smlouvy. Po skončení smlouvy uchováváme osobní údaje nadále již jen po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy (např. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, Zákon o účetnictví, Zákon o spotřebitelském úvěru atd.)

Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, pro účely zasílání obchodních sdělení, zpracováváme po dobu 36 měsíců od jeho udělení.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost, která stanovuje účely zpracování osobních údajů, určuje prostředky a odpovídá za jejich řádné provedení. Osobní údaje můžeme předávat také dalším správcům, typicky finančním institucím, jejichž produkty zprostředkováváme (banky, pojišťovny, atd.) nebo prostřednictvím nichž finanční produkty zprostředkováváme (pojišťovací makléř/agent, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, atd.). Osobní údaje mohou být poskytnuty zaměstnancům Společnosti, případně smluvním poradcům, kteří se řídí zásadami zpracování osobních údajů Společnosti.

Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu mohou být v souladu s uděleným souhlasem poskytnuty/předány pouze smluvnímu poradci, který se řídí zásadami zpracování osobních údajů Společnosti. Společnost se zavazuje, že osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu nebudou za žádných okolností předány třetím stranám, u nichž není žádná souvislost s poskytováním finančních služeb Společnosti, zejména pak žádným call centrům, externím databázím, marketingovým společnostem apod.

6. Automatizované zpracování osobních údajů.

Součástí poskytování služeb společnosti Bonfarto je i automatizované zpracování osobních údajů. Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou používány automatické informační systémy, např. elektronické kalkulačky, software, IT aplikace. Cílem automatizovaného zpracování osobních údajů je rychlé a individuální poskytnutí služby dle specifických požadavků a potřeb klientů.

Soubory „cookies“

Pokud navštívíte náš web a nevyužijete našich služeb, tak na zařízení ze kterého si náš web prohlížíte, uložíme malé datové soubory, které jsou označovány jako tzv.„cookies“,

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování velikost písma, jazyk, přihlašovací údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky společnosti Bonfarto, s.r.o. www.vyberhypo.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči. Soubory „cookies“ využíváme k optimalizaci využití webových stránek. Dále k shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníku. Informace potom pomáhají zlepšit strukturu a obsah stránek. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

7. Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je poskytování osobních údajů zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Právo klienta požadovat od Společnosti, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Subjekt údajů má právo požadovat od Společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů.
Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je Společnost oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu info@bonfarto.cz

Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění Společnosti.

Právo na výmaz osobních údajů
V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, případně byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů je Společnost na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Společnost právo si osobní údaje ponechat.
Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu Společnosti,

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Na žádost klienta je Společnost povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na Společnost s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování.

Právo na přenositelnost údajů
Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které Společnosti udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán.

8. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti Bonfarto.

S žádostmi o uplatnění jednotlivých práv uvedených v čl. 7 tohoto informačního dokumentu se mohou subjekty údajů obracet na správce, společnost Bonfarto, s.r.o. buď elektronicky na e-mailové adrese info@bonfarto.cz, nebo písemně na adrese společnosti Bonfarto, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00, Brno.

Žádosti subjektů údajů Společnost vyřeší do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah a množství žádostí je Společnost oprávněna prodloužit lhůtu na dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodu Společnost subjekt údajů včas informuje.

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 5. 6. 2018.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Bonfarto, s. r. o., IČ: 03105563, se sídlem Lidická 700/19, PSČ 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 83270, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

Identifikační údaje (jméno a příjmení, věk, titul, rodinný stav)

Kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště)

Informace z hypoteční kalkulačky (veškeré informace obsažené ve webových formulářích)

Informace o majetkových poměrech (typ a výše příjmů, platební historie, měsíční splátky úvěrů, členové domácnosti, počet žadatelů)

(dále jen „Osobní údaje“)

za účelem:

Osobní údaje budou použity za účelem zpracování nabídky finančních produktů dle kritérií zadaných subjektem údajů do hypoteční kalkulačky, nebo formuláři na webovém portálu Správce http://www.vybehypo.cz, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k dalšímu jednání o finančních produktech s hypotečním poradcem. Souhlasím taktéž se zasíláním informací a novinek týkajících se finančního trhu tj. newsletterů, dále pak se zasíláním nabídek produktů a služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány 36 měsíců a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky hypotečního úvěru poskytnuty, nebo předány jinému správci, a to hypotečnímu poradci, který má se Správcem uzavřenou pracovní smlouvu, nebo smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat písemným odvoláním zaslaném na adresu Správce Lidická 700/19, 602 00 Brno, nebo e-mailem na info@bonfarto.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil/(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.