Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné k 1. 1. 2018

1. Úvod

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují základní pravidla, kterými se budou řídit vztahy mezi Provozovatelem portálu a Uživatelem, případně Provozovatelem a dalšími stranami.

1.2 Provozovatelem portálu vyberhypo.cz na doméně www.vyberhypo.cz je společnost Bonfarto, s.r.o., IČ: 03105563, se sídlem Lidická 700/19, 602 00, Brno, spisová značka C 83270, vedená u Krajského soudu v Brně.

1.3 Portál vyberhypo.cz poskytuje uživatelům služby spočívající v možnosti nezávazného, bezplatného porovnání hypotečních úvěrů, zprostředkování kontaktu mezi Poradcem a Uživatelem a poskytnutí nezávazných předběžných nabídek financování Uživateli. Stejně tak nabízí Uživateli možnost přímého kontaktování Poradce za účelem navázání obchodní spolupráce v oblasti finančních služeb spojených se spotřebitelskými úvěry (hypoteční úvěry, překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření a další). Cílem portálu je propojit Uživatele na straně jedné a Poradce na straně druhé a najít pro Uživatele nejvhodnější nabídku finančních služeb, vzhledem k Uživatelem zadaným parametrům obchodního případu.

1.4 Veškeré informace a výsledky porovnání na tomto Portálu jsou čistě informativní a v žádném případě je nelze považovat za finální nabídku nebo jakékoli doporučení. Modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele, a to bez ohledu na jeho obsah či označení. Pokud kterákoliv část tohoto Portálu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání Provozovatele, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

2. Definice základních pojmů

V těchto VOP se vyskytují následující základní pojmy:

Hypoteční úvěr - Spotřebitelským úvěrem na bydlení (hypotékou), je úvěr, který je zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci. Hypotéka je účelový úvěr, který může sloužit k:

 • nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
 • výstavbě nemovitosti nebo součásti nemovité věci,
 • úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
 • změně stavby (rekonstrukce) podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
 • úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby (koupě, výstavba, rekonstrukce),
 • splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté účelově (koupě, rekonstrukce, výstavba).
 • Spotřebitelským úvěrem na bydlení je také úvěr poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.

Hypoteční kalkulačka (dále jen „Kalkulačka“) – součást Portálu, která umožňuje Uživateli po vyplnění potřebných údajů a potvrzení tlačítka „Porovnat nabídky“ porovnávat nabídky hypotečních úvěrů jednotlivých bank působících na tuzemském trhu.

Nabídka – Poradcem předložená nezávazná nabídka finančních služeb, jíž předchází telefonický kontakt, případně osobní schůzka Poradce s Uživatelem a zjištění podrobnějších informací o potřebách Uživatele.

Poptávka – nezávazná poptávka finančních služeb ze strany Uživatele učiněná na Portálu prostřednictvím Kalkulačky na úvodní straně, která vznikla potvrzením tlačítka „Porovnat nabídky“.

Poradce – interní nebo externí poradce Provozovatele, který pro Uživatele zpracovává nezávazné Nabídky, jejichž cílem je uzavření smlouvy o úvěru mezi Uživatelem a třetí stranou (zejména banky a stavební spořitelny) za co nejlepších dosažitelných podmínek. Provozovatel využívá pro poskytování zde uvedených služeb Poradců, kteří mají řádné oprávnění k poskytování služeb spojených se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů od ČNB a kteří jsou Provozovatelem předem prověřeni.

Portál - webové rozhraní na internetové adrese www.vyberhypo.cz, kde si mohou Uživatelé bezplatně prostřednictvím Kalkulačky porovnávat nabídky hypotečních úvěrů jednotlivých bank působících na tuzemském trhu. Webové rozhraní je zároveň způsobilé ke shromažďování poptávek Uživatelů a zprostředkování kontaktu mezi Uživatelem a Poradcem, vedoucí k předložení nezávazných nabídek finančních služeb.

Provozovatel - Provozovatelem portálu vyberhypo.cz na doméně www.vyberhypo.cz je společnost Bonfarto, s.r.o., IČ: 03105563, se sídlem Lidická 700/19, 602 00, Brno, spisová značka C 83270, vedená u Krajského soudu v Brně.

Uživatel – návštěvník Portálu, který využívá dobrovolně a v souladu s těmito VOP jeho služeb.

3. Využívání Portálu

3.1 Uživatel může Portál využívat čistě jako zdroj informací spojených se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak však může být Portál využíván pro srovnání hypotečních úvěrů a pro zprostředkování kontaktu mezi Uživatelem a Poradcem.

3.2 Pro srovnání hypotečních úvěrů a obdržení Nabídky je nezbytné zaslání Poptávky prostřednictvím Kalkulačky na úvodní straně Portálu. Poptávka prostřednictvím Kalkulačky spočívá v zadání následujících parametrů:

 • Hodnota zastavované nemovitosti
 • Výše úvěr
 • Délka splatnosti úvěru
 • Délka fixace úrokové sazby
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo

3.3 Potvrzení zadaných parametrů a svůj souhlas s těmito VOP, jakožto i souhlas se zpracováním osobních údajů učiní Uživatel prostřednictvím tlačítka „Porovnat nabídky“. Uživatel tím zároveň potvrzuje, že je svéprávný a že jím zadané údaje jsou pravdivé.

3.4 Potvrzením tlačítka „Porovnat nabídky“ je současně založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem.

3.5 Zasláním Poptávky vyslovuje Uživatel souhlas s poskytováním obchodních, informativních a marketingových sdělení.

4. Pravidla poskytování služeb

4.1 Odesláním Poptávky Uživatel mimo jiné vyjadřuje svůj zájem o navázání kontaktu s Poradcem a souhlasí s tím, že jeho Poptávka bude Provozovatelem tomuto Poradci poskytnuta v rozsahu dle uvážení Provozovatele.

4.2 Poradce Uživatele kontaktuje prostřednictvím Uživatelem uvedeného telefonického kontaktu, s čímž vyslovuje Uživatel souhlas.

4.3 Poradce následně po osobní schůzce pro Uživatele zpracovává nezávazné Nabídky, jejichž cílem je uzavření smlouvy o úvěru mezi Uživatelem a třetí stranou (zejména banky a stavební spořitelny) za co nejlepších dosažitelných podmínek.

4.4 Provozovatel Portálu využívá pro poskytování zde uvedených služeb jak interních tak externích Poradců, kteří mají řádné oprávnění k poskytování služeb spojených se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů od ČNB a kteří jsou Provozovatelem předem prověřeni.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Ochrana osobní údajů Uživatelů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon“). Provozovatel je zároveň Správcem i Zpracovatelem osobních údajů.

5.2 Potvrzení volby „Porovnat nabídky“ dává Uživatel souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu: Jméno a příjmení, telefonní číslo.

5.3 Souhlas se zpracování osobních údajů dává Uživatel na dobu neurčitou.

5.4 Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb spočívající v možnosti nezávazného, bezplatného porovnání hypotečních úvěrů, zprostředkování kontaktu mezi Poradcem a Uživatelem, poskytnutí nezávazných předběžných nabídek financování Uživateli a pro marketingové a reklamní účely Provozovatele. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím osob pověřených Provozovatelem. Osobní údaje Uživatelů mohou být v přiměřené podobě předávány dále třetím osobám, zejména Poradcům pro účely uvedené výše.

5.5 Provozovatel zpracovává osobní údaje automatizovanými i neautomatizovanými prostředky v elektronické databázi a chrání osobní údaje Uživatelů prostředky a opatřeními, jež je možné na Provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.

5.6 Uživatel má na základě písemné žádosti právo k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 Zákona. Provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.7 Provozovatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

5.8 Zaměstnanci Provozovatele, Poradci a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Provozovatelem stanoveném.

5.9 Zaměstnanci Provozovatele, Poradci a jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Provozovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

6. Odpovědnost provozovatele

6.1 Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Uživateli a Poradci.

6.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.

7. Ceny a poplatky

7.1 Uživatelé využívají služby, které jim Portál poskytuje, zcela zdarma.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel využívá pro komunikaci s Uživateli e-mailovou adresu info@vyberhypo.cz.

8.2 Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.

8.3 Tyto VOP, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018.