Nabývací titul

Jedná se o listinu, na jejímž základě vlastník nemovitost nabyl. Listin může být několik.